Dit document is alleen bestemd voor informatiedoeleinden inzake de voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend en mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG. Dit document mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die er hier in België toegang toe hebben. Het beschikbaar stellen op het internet van dit document – dat enkel de Belgische markt viseert – is op geen enkele wijze bedoeld om een publiek aanbod uit te maken in enig rechtsgebied buiten België. Het reproduceren van deze elektronische versie op een andere website dan deze van de Vennootschap of op enige andere locatie in gedrukte vorm met het oog op de distributie daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden. Er zal geen publiek aanbod van effecten van de Vennootschap of daaraan  verbonden rechten in het kader van het keuzedividend (en de daaraan verbonden kapitaalverhoging) buiten België worden gedaan. Dit document of enige andere informatie in verband met het keuzedividend (en de daaraan verbonden kapitaalverhoging) van de Vennootschap mag niet worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België. De verspreiding van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en enige personen die de beschikking krijgen over deze informatie dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven. Geen stappen werden of zullen worden genomen om de effecten en rechten waarnaar in dit document wordt verwezen buiten België aan te bieden in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening, aankoop, inschrijving op of de verkoop van de effecten en rechten waarnaar in dit document wordt verwezen kan onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Een aandeelhouder moet zelf onderzoeken of hij op het keuzedividend kan ingaan. Het is zijn verantwoordelijkheid de wetten en reglementaire bepalingen van het rechtsgebied waar hij woont of verblijft, of waarvan hij de nationaliteit heeft, volledig na te leven (met inbegrip van het bekomen van eender welke vergunningen van een overheid, regelgevende instantie of andere instantie die vereist zou kunnen zijn). Onderhavig document betreft geen verzoek tot geld, effecten, rechten of andere vergoedingen, en gelden, effecten, rechten of andere vergoedingen die worden overgemaakt als antwoord op de informatie vervat in dit document, zullen niet worden aanvaard door de Vennootschap. Dit document maakt geen deel uit van een aanbod tot verkoop of uitgifte, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten van de Vennootschap of rechten gerelateerd aan zulke effecten, noch zal enige verkoop van voornoemde effecten of rechten plaatsvinden, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Japan, Zwitserland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk of enige staat of rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop een schending van of een inbreuk op de toepasselijke wetgeving en regelgeving zou kunnen vormen, of aan enige staatsburger, inwoner of ingezetene daarvan. De effecten en rechten waarnaar in dit document wordt verwezen zijn niet, en zij zullen niet worden, geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Securities Act”), of onder de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en zij mogen niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of aan “US persons” (zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act) zonder registratie behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act. De Vennootschap is niet, en zij zal niet worden, geregistreerd onder de US Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd (de “Investment Company Act”), en investeerders in effecten of rechten waarnaar in dit document wordt verwezen zullen zich niet op de voordelen van de Investment Company Act kunnen beroepen. De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van, noch verplichting tot het up-to-date houden na het verstrijken van de keuzeperiode van, de informatie opgenomen in dit Informatiememorandum of op de website van de Vennootschap. De informatie vervat in dit Informatiememorandum mag niet worden beschouwd als beleggings-, juridisch of belastingadvies of enige aanbeveling en er mag niet op worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. Iedere aandeelhouder van Qrf dient zelf na te gaan, desgevallend samen met zijn adviseur, of hij door middel van het keuzedividend op de kapitaalverhoging van de Vennootschap wenst in te schrijven. Niets in dit document is, of kan worden op vertrouwd als, een belofte of verklaring met betrekking tot de toekomst. In de mate dit document stellingen, inschattingen en verwachtingen van de Vennootschap met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van de Vennootschap bevat, zijn deze gebaseerd op verschillende veronderstellingen die wel of niet juist kunnen blijken te zijn. Er worden geen verklaringen en waarborgen verstrekt door enige persoon met betrekking tot de accuraatheid van dergelijke stellingen, inschattingen en verwachtingen. Geen overheid heeft zich uitgesproken over dit document. Geen overheid heeft de opportuniteit en de kwaliteit van deze verrichting beoordeeld, noch de toestand van de personen die ze verwezenlijken.