Qrf heeft bij de opstelling en de herziening van zijn Corporate Governance Charter rekening gehouden met de Belgische corporate governance principes, die terug te vinden zijn in enerzijds de Governance Code 2020, en anderzijds in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voor het opstellen van zijn Corporate Governance Charter is Qrf trouw gebleven aan de Belgische Corporate Governance principes opgenomen in de Governance Code 2020, behoudens wat betreft de volgende elementen:

In afwijking van principes 3.19 tem 3.21 van de Governance Code 2020 wordt er geen formele secretaris aangesteld gelet op de omvang van Qrf, zijn activiteiten en de efficiëntie van zijn beslissingsproces. Om dezelfde redenen heeft Qrf ook geen interne bedrijfsjurist en zal het beroep doen op gespecialiseerd extern juridisch advies waar het dit nuttig en nodig acht.

In afwijking van aanbeveling 7.6 ontvangen niet-uitvoerende Bestuurders geen variabel prestatiegebonden remuneratie die rechtstreeks verband houdt met de resultaten van de Vennootschap. Deze aanbeveling in de Code 2020 is nieuw en evenmin ingeburgerd bij Belgische beursgenoteerde bedrijven in het algemeen of meer specifiek in de GVV sector. De vennootschap is van mening dat het beoordelingsvermogen van de bestuurders niet aangetast wordt door de afwezigheid van een vergoeding in aandelen. 

Deze afwijkingen worden toegelicht in de jaarlijks af te leveren Corporate Governance-verklaring.

shutterstock_257452822
shutterstock_386445241

Qrf en de Enige Bestuurder leven de aanbevelingen van de Governance Code 2020 en de wettelijke bepalingen inzake corporate governance na door deze mutatis mutandis toe te passen op de organisatie van het bestuur binnen de Enige Bestuurder. Als bestuursorgaan van de zaakvoerder van Qrf is het immers de Raad van Bestuur van de Enige Bestuurder die collegiaal beslist over de waarden en de strategie van Qrf, over zijn bereidheid om risico’s te nemen en over de voornaamste beleidslijnen en die collegiaal toezicht houdt op Qrf.

De Raad van Bestuur van de Enige Bestuurder heeft aldus op 26 november 2013 het corporate governance charter goedgekeurd, hetwelk het laatst werd herzien op 18 mei 2021.

Deze bevat tevens vier bijlagen, namelijk: (i) de criteria onafhankelijke bestuurder, (ii) het verhandelingsreglement (Dealing Code), (iii) de lijst van gereserveerde bevoegdheden en (iv) het remuneratiebeleid.

Het corporate governance charter van Qrf houdt rekening met de bijzondere verplichtingen waaraan Qrf als Gereglementeerde Vastgoed Vennootschap (GVV) onderworpen is. Een kopie van het corporate governance charter kan kosteloos worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Enige Bestuurder.

Titel
Corporate Governance Charter 25 mei 2021