Qrf City Retail heeft bij de opstelling en de herziening van zijn Corporate Governance Charter rekening gehouden met de Belgische corporate governance principes, die terug te vinden zijn in enerzijds de Governance Code 2009, en anderzijds in het Wetboek van Vennootschappen.

Voor het opstellen van zijn Corporate Governance Charter is Qrf trouw gebleven aan de Belgische Corporate Governance principes opgenomen in de Governance Code 2009, behoudens wat betreft de volgende elementen:

In afwijking van principe 2.9 van de Governance Code 2009 wordt er geen formele secretaris aangesteld gelet op de omvang van Qrf, zijn activiteiten en de efficiëntie van zijn beslissingsproces. Om dezelfde redenen heeft Qrf ook geen interne bedrijfsjurist en zal het beroep doen op gespecialiseerd extern juridisch advies waar het dit nuttig en nodig acht.

In afwijking van principe 3.5 en 6.7 van de Governance Code 2009 kunnen een aantal belangenconflicten zich voordoen in hoofde van bepaalde bestuurders en leden van het uitvoerend management. Qrf heeft echter een aantal procedures ingebouwd met het oog op het beperken van het risico van enige nadelige impact van dergelijke belangenconflicten op Qrf.

Deze afwijkingen worden toegelicht in de jaarlijks af te leveren Corporate Governance-verklaring.

shutterstock_257452822
shutterstock_386445241

Qrf en de Statutaire Zaakvoerder leven de aanbevelingen van de Governance Code 2009 en de wettelijke bepalingen inzake corporate governance na door deze mutatis mutandis toe te passen op de organisatie van het bestuur binnen de Statutaire Zaakvoerder. Als bestuursorgaan van de zaakvoerder van Qrf is het immers de Raad van Bestuur van de Statutaire Zaakvoerder die collegiaal beslist over de waarden en de strategie van Qrf, over zijn bereidheid om risico’s te nemen en over de voornaamste beleidslijnen en die collegiaal toezicht houdt op Qrf.

De Raad van Bestuur van de Statutaire Zaakvoerder heeft aldus op 26 november 2013 het corporate governance charter goedgekeurd, hetwelk het laatst werd herzien op 9 november 2016.

Deze bevat tevens drie bijlagen, namelijk: (i) de criteria onafhankelijke bestuurder, (ii) het verhandelingsreglement (Dealing Code) en (iii) de lijst van gereserveerde bevoegdheden.

Het corporate governance charter van Qrf houdt rekening met de bijzondere verplichtingen waaraan Qrf als Gereglementeerde VastgoedVennootschap (GVV) onderworpen is. Een kopie van het corporate governance charter kan kosteloos worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Statutaire Zaakvoerder.