Een GVV is een beursgenoteerde operationele vastgoedvennootschap die gespecialiseerd is in de terbeschikkingstelling van onroerende goederen aan gebruikers en beantwoordt aan de wettelijke kenmerken zoals bepaald in de GVV-wetgeving.

Onderstaande kenmerken vormen mede het juridisch kader van het GVV statuut, die verder ook verwerkt zitten in de GVV-wet van 12 mei 2014.
  • Minstens 30% van de aandelen moet worden verhandeld op een Belgische gereglementeerde markt (Euronext Brussel)
 
  • Maximale toegestane schuldratio van 65%
 
  • Verplichting om minimaal 80% van het gecorrigeerde resultaat uit te betalen
 
  • Kwartaalwaardering van de reële waarde van het vastgoed door een onafhankelijke vastgoeddeskundige
 
  • Diversificatie van vastgoed op een zodanige manier dat de risico’s op een gepaste manier gespreid worden, voor elk type vastgoed, voor elk geografisch gebied en voor elke categorie gebruikers of huurders
 
  • Een transactie mag er niet toe leiden dat meer dan 20% van haar geconsolideerde activa één enkel vastgoedcomplex vormt
 
  • Strikte regels inzake belangenconflicten
 
  • Specifieke regels met betrekking tot interne controlestructuren 
Daarnaast is Qrf ook lid van de BE-REIT organisatie.

Deze organisatie wil een platform bieden voor de initiatieven vanuit de BE-REIT-sector en deze ook ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het behartigen en promoten van zijn belangen, het verzamelen van kennis en relevante sectorinformatie evenals opleiding.

De vereniging wil samenwerken met de relevante publieke instanties, professionele belangenverenigingen en andere stakeholders binnen de vastgoedsector, zowel op lokaal, regionaal, federaal als internationaal niveau.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Qrf die op 7 november 2014 heeft plaatsgevonden, werd de doelwijziging met het oog op de verandering van statuut van vastgoedbevak naar openbare GVV (Geregelmenteerde Vastgoed vennootschap) met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Aangezien geen enkel recht van uittreding werd uitgeoefend, en alle opschortende voorwaarden zijn vervuld waaraan de statutenwijziging werd onderworpen, geniet Qrf vanaf heden van het statuut van openbare GVV.

Op de hoogte blijven van de laatste publicaties?