Disclaimer

Algemeen

Welkom op de website van Qrf Comm. VA (‘Qrf’), GVV naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Leopold de Waelplaats 8-1 – B-2000 Antwerpen.

Gelieve deze disclaimer zorgvuldig te lezen. De voorwaarden opgenomen in deze disclaimer zijn van toepassing op de gehele website.

Informatie

Qrf heeft de nodige tijd en zorg besteed aan de ontwikkeling van deze site en aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens die zich op deze site bevinden. Deze gegevens zijn louter ten informatieve titel. De gebruiker is zich er van bewust dat de site onjuiste, onvolledige of niet geactualiseerde informatie kan bevatten. Bovendien behoudt Qrf het recht om informatie toe te voegen, verwijderen of wijzigen, zonder de gebruiker hiervan voorafgaandelijk te verwittigen. Qrf kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg zou zijn van onjuiste, onvolledige of niet geactualiseerde informatie die via de website meegedeeld wordt of voor foutief gebruik van de verschafte informatie. Indien deze site gebruik maakt van links naar externe sites, kan Qrf geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de sites waarnaar ze verwijst. Ook deze links zijn louter informatief. Verbinding met deze externe site wordt gemaakt op risico van de gebruiker.

De gegevens kunnen niet als juridisch, boekhoudkundig of ander advies worden beschouwd. De gebruiker mag dan ook geen beslissing nemen uitsluitend op basis van de op de site verschafte informatie. De gebruiker dient, indien nodig, bijkomend advies op te vragen, hetzij door professioneel advies in te winnen, hetzij door contact op te nemen met Qrf.

Qrf kan niet garanderen dat deze site steeds zonder fouten of onderbrekingen online beschikbaar zal zijn. Qrf kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor deze fouten of onderbrekingen of voor schade die het gevolg is van het gebruik van deze site.

Intellectuele eigendom

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- of videofiles en de architectuur van de site alsook de logo’s en handelsnamen zijn onderworpen aan het auteursrecht. Zonder voorafgaandelijke toestemming van Qrf mogen zij niet gebruikt worden voor verspreiding of gepubliceerd worden.

Privacy

Qrf neemt de door de gebruiker verstrekte gegevens op in haar database overeenkomstig de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van persoonlijke levenssfeer.

De gegevens worden gebruikt om u via e-mail op de hoogte te houden van nieuws- en persberichten en publicaties.

De door de gebruiker opgegeven persoonsgebonden gegevens worden niet zonder toestemming overgedragen aan derden behoudens wettelijke verplichting.

De gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging en verbetering alsook verzet en schrapping. Voor wijziging of verwijdering van de gegevens dient de gebruiker contact op te nemen met Qrf via info@qrf.be.

Voor bijkomende details verwijst Qrf de gebruiker door naar de Privacy Policy.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Op geschillen met betrekking tot de site is het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om in deze geschillen op te treden.

Deze website vormt geen of maakt geen deel uit van, en moet niet geïnterpreteerd worden als, een verkoopaanbieding of inschrijving daarop, of een uitnodiging op een aanbieding om effecten van Qrf Comm. VA aan te kopen of daarop in te tekenen, noch zal de website of een deel daarvan of het feit van haar verdeling de basis vormen van, of zal daarop gesteund worden in verband met, welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Enige beslissing hieromtrent moet worden genomen op basis van het prospectus uitgegeven door Qrf Comm. VA dat beschikbaar is op deze website. In geval van een waargenomen discrepantie tussen de website en het prospectus, moet het prospectus worden beschouwd als het instrument dat de volledige en correcte informatie bevat.